Ein diddordeb yw gweithio tuag at ddyfodol cynaliadwy. Daw’r syniad o gydweithio a goroesi o ymchwilio beth fydd rhaid ei wneud i oroesi mewn byd ôl diwydiannol. Pe gallwn ni ddechrau’r broses yna’n nawr byddwn yn dechrau ar lwybr tuag at gynaliadwyedd. I lwyddo yn hyn mae’n rhaid i ni fynd i’r afael a sawl mater ar yr un pryd. A hynny ar ben y ffaith nad ydyn ni wedi ein haddysgu i gydweithio.  Mae angen y cyd-destun i hyn oll er mwyn deall os yw’r rhagdybiaeth am effaith olew Peak yn gywir yna bydd sawl agwedd o fywyd rydyn yn ei gymryd yn ganiataol nawr yn symud yn fwy lleol. Hynny yw, bydd anghenion y gymuned yn cael eu hateb o fewn y gymuned honno.

Mae bwyd a thanwydd yn faterion allweddol gan fydd eu hangen ar raddfa eang a chyn bo hir bydd angen cynllunio’n ofalus am faterion eraill megis dillad, meddyginiaethau, tai ac ynni. Cred rhai bod cynhyrchu eitemau sydd angen sawl proses wahanol yn golygu nifer o wahanol bobl gyda gwahanol sgiliau. Un enghraifft yw creu dillad. Byddai angen tyfu’r cnwd sy’n rhoi defnydd, ei gasglu a’i brosesu, ei wehyddu a’i lunio cyn wedyn ei wnïo. Awgryma gwaith ymchwil y gall hyn gynnwys hyd at chwe chant o bobl gyda’r sgiliau priodol.

Mae llawer o bobl yn barod yn ymgymryd â materion a adnabyddir fel trefi trawsnewidiol lle mae grwpiau o bobl  yn dod ynghyd ar hyn a lled y wlad i drafod a chynllunio ar gyfer economi sy’n isel ar olew. Mae ein diddordeb ni ar edrych sut y gallwn ddefnyddio’r cynlluniau hynny a’u haddasu ar gyfer cefn gwlad. Mae gan hyn ei fanteision er enghraifft, mwy o adnoddau i bob person, ond hefyd ei anfanteision fel llai o bobl yn yr ardal sy’n arwain at broblemau rhifau difrifol.

Gallwn fod mewn sefyllfa lle nad oes datblygiad economaidd i’r dyfodol oherwydd ni fydd ynni i’w bweru gan fod tanwydd ar hyn o bryd yn cynhyrchu’r mwyaf y gall. Felly byddwn yn edrych am ffyrdd i ddatblygu darpariaeth ynni drwy goed, sy’n cynnwys coed tân yn ogystal â chynhyrchu trydan trwy system Hydro afonydd.

O edrych ar y newidiadau yn yr economi, rydyn ni’n cynllunio i sicrhau’r holl isadeiledd cyn gynted ag y gallwn , wrth ein bod ni’n dal mewn economi olew. Pan fo un galwyn o ddisel yn gyfystyr a 500 awr o lafur dyn gallwch ddeall pwysigrwydd y cymorth mae olew yn ei roi i ni. Ond ni fydd yna am byth felly bwriadwn ddefnyddio peiriannau ar y dechrau gan symud yn raddol tuag at ddefnyddio ceffylau

Gwelwn ddatblygiadau’r dyfodol yn nhermau’r gymdeithas yn hytrach na rhai economaidd, sy’n egluro ein pwyslais ar addysg oherwydd credwn y bydd angen dysgu sgiliau newydd arnon ni . Fodd bynnag, tra bod yr economi cyfredol yn parhau, rydyn ni’n datblygu marchnadoedd  a sgiliau sy’n ein  hariannu ni i ddatblygu ein prosiect. Nid oes gyda ni syniad o bryd fydd y newid yn digwydd na Beth fydd eu heffaith, ond rydyn ni’n symud tuag atynt gyda’n llygaid ar agor.

Mae gyda ni ddiddordeb mewn clywed gan unrhyw un sy’n meddwl yn debyg i ni ac a hoffai fod yn rhan o’r ateb. Yn enwedig pobl sy’n byw yn gyfagos neu’n bwriadu symud i’r ardal


© 2019 Calon yn Tyfu Cyf. | Rhif. Cofrestredig 3176209
Gwefan wedi’i dylunio gan Rhiannon Evans