Growing Heart | Calon Yn Tyfu

Creu Dyfodol Cynaladwy

Mae gennym ddiddordeb mewn gweithio tuag at ddyfodol cynaladwy ac i wneud hyn mae’n rhaid i ni roi sylw i lawer o faterion ar yr un pryd. Os yw rhagdybiadau’r dyfodol ynghylch effeithiau olew brig yn gywir, yna bydd sawl rhan o’n bywyd a gymerir yn ganiataol gennym yn gorfod newid a bydd raid i anghenion y gymuned leol gael eu diwallu o’r tu mewn i’r gymuned honno.

Mae bwyd a thanwydd yn faterion allweddol oherwydd bydd eu hangen ar raddfa fawr ac, yn fuan, bydd angen cynllunio’n ofalus ar gyfer eitemau eraill fel dillad a gofal iechyd. Un maes i’w ystyried yw y bydd cynhyrchu eitemau sydd angen aml-swyddogaeth, o dyfu cnwd ffibr dyweder drwodd i wehyddu ac yna’r gwneuthuriad, yn gorfod cynnwys amrywiaeth o wahanol bobl gyda gwahanol sgiliau. Mae gwaith ymchwil blaenorol yn credu bod angen rhyw 600 o bobl er mwyn cynnwys yr holl sgiliau perthnasol.

Mae nifer o bobl yn rhoi sylw eisoes i faterion fel y rhain drwy gyfrwng mudiad a elwir yn ‘Trawsnewid Trefi’, lle mae grwpiau’n dod at ei gilydd i edrych ar faterion ac i gynllunio ar gyfer economi’n seiliedig ar gyflenwad isel o olew. Yr hyn sydd gennym ni ddiddordeb ynddo yw’r cysyniad hwn wedi’i symud i sefyllfa wledig. Mae iddo fanteision, fel mwy o adnoddau y pen, ac anfanteision, fel llai o bobl ym mhob ardal yn achosi materion hanfodol o ran niferoedd.

Efallai na fydd y fath beth â datblygiad economaidd yn bodoli yn y dyfodol, oherwydd ni fydd cyflenwad ynni ar gael yn b?er iddo oherwydd bod pob tanwydd wedi cyrraedd ei gynhyrchiant brig. Felly, byddwn yn gobeithio datblygu potensial y cyflenwad ynni o’r coed, a bydd hyn yn cynnwys potensial am goed tân a naddion coed yn ogystal â’r potensial i gynhyrchu trydan o’r system hydro ac afon.

O edrych ar yr economi sy’n newid, rydym yn ceisio cyflawni’r rhan fwyaf o ddatblygiadau’r is-strwythur cyn gynted ag y bo modd, tra rydym mewn economi olew o hyd. O sylweddoli bod galwyn o betrol yn cyfateb i 500 awr o lafur, gallwch ddeall pwysigrwydd y math yna o gymhorthdal. Rydym yn bwriadu defnyddio offer cynaeafu mawr i ddechrau, ond yna symud tuag at gynaeafu gyda cheffylau.

Rydym yn gweld datblygiadau’r dyfodol mewn termau cymdeithasol yn hytrach nag economaidd, ac felly mae ein ffocws cychwynnol ar addysg, gan ein bod yn credu ein bod i gyd yn mynd i fod angen sgiliau newydd. Fodd bynnag, tra bo’r economi gyfredol fel y mae, byddwn yn datblygu marchnadoedd a sgiliau i’n galluogi i sicrhau refeniw i ddatblygu’r prosiect hwn, a chan nad oes gennym unrhyw syniad pryd fydd y newidiadau’n digwydd na sut fyddant yn cael effaith, y cwbl allwn ni ei wneud yw symud tuag atynt gyda’n llygaid ar agor.

Mae gennym ddiddordeb mewn clywed gan unrhyw rai sy’n meddwl mewn ffordd debyg i ni ac sy’n dymuno bod yn rhan o’r ateb, yn enwedig y rhai sy’n byw’n agos neu’n bwriadu symud i’r ardal.