Growing Heart | Calon Yn Tyfu

Newyddion

Rydym wedi bod yn brysur yn ein trefnu ein hunain dros yr haf ac rydym yn dal i aros am rai manylion terfynol ar gyfer ein cais Gwell Coetiroedd i Gymru (BWW). Cytundeb rheoli 20 mlynedd yw hwn y mae’n ofynnol i berchnogion coedwigoedd ei gyflwyno i’r Comisiwn Coedwigaeth. Mae’r cynllun newydd hwn wedi cymryd mwy o amser nag a ddisgwyliwyd i’w gwblhau, felly, yn ystod yr haf, rydym wedi bod yn prynu’r darnau olaf o offer roeddem eu hangen er mwyn gallu dechrau ar ein prosiect. Rydym wedi prynu offer i bwyntio a philio pyst ffens, yn barod ar gyfer yr angen am ffensio sawl terfyn.

Yn ddiweddar, mynychwyd cyfarfod gan gr?p Cyd Coed arall, “Prosiect Coetir Nantyreos”, ar y cyd â ‘Coed Lleol’, sefydliad partneriaeth ar gyfer prosiectau coetir yng Nghymru. Rydym yn gobeithio cynnal cyfarfod tebyg yng ngwanwyn 2008, a fydd yn gyfle rhagorol ar gyfer rhwydweithio gyda grwpiau coetir lleol ac unigolion sydd â diddordeb.

Rydym wedi bod yn ymchwilio i’r arferion teneuo gorau drwy gyfrwng tîm ymchwil y goedwig yn y Comisiwn Coedwigaeth, a chanfuwyd bod adfywiad naturiol yn digwydd waeth pa % o deneuo a wneir. Bydd hyn yn ein galluogi i roi cynnig ar wahanol dechnegau mewn gwahanol ardaloedd.

Hefyd rydym wedi bod yn chwilio am weithwyr newydd, ac wedi cael hyd i rai, i gyd yn lleol, fel ein bod yn gallu dechrau gweithio’n fuan, am 1 neu 2 ddiwrnod yr wythnos i ddechrau.

Rydym wedi bod yn holi athrawon am gyrsiau amrywiol ac er ei bod braidd yn gynnar i’w hychwanegu i gyd, unwaith y bydd yr is-strwythur yn ei le, dylem gael rhaglen wych.