Growing Heart | Calon Yn Tyfu

Amdanom Ni

Am weithwyr Calon yn Tyfu cydweithredol cyf.

Rydym eisoes wedi ysgrifennu ychydig amdanom ni ein hunain yn y dudalen gartref, ond mae llawer mwy. Wedi’i sefydlu yn 1996, mae’r cwmni wedi ymwneud ag adfer prosiect amgylcheddol Fferm Henparcau, sydd wedi trawsnewid fferm ieir ffatri ddiffaith i fod yn fferm organig ardystiedig yn gweithio, gan gynhyrchu llysiau, ffrwythau a chnau ar y tir tra’n addasu’r adeiladau ar gyfer eu defnyddio i ymarfer crefftau amrywiol.

Yn 2000, sefydlwyd meithrinfa i goed ffrwythau gan impio 500 o goed ffrwythau ar gyfer cynhyrchu seidr a sudd afal, ac maent bellach yn dwyn ffrwyth. Rydym wedi cofrestru gyda’r tollau tramor a chartref fel cynhyrchwyr seidr ar raddfa fechan. Mae gennym felin ac offer gwasg law yn dyddio o’r 1890au a ddefnyddir i wneud ein seidr, y ‘Sleeping Dragon’.

Gan ein bod yn ymwneud ag amrywiaeth mor eang o bethau, rydym wedi ei chael yn anodd i egluro beth rydym yn ei wneud, gan ein bod yn gwneud ychydig o bob dim. Yn gyffredinol, ein nod yw ymwneud â chylch cyflawn o bethau, o hadu i lifio coed yn y goedwig, o hadu i achub hadau yn yr ardd ac o impio coed ffrwythau i gynhyrchu sudd ffrwythau a seidr. Er mai dim ond yr ochr goedwigaeth i’n gwaith mae rhai yn ei gweld, mae eraill yn ein hadnabod fel gwerthwyr llysiau organig yn unig. Gan siarad yn gyffredinol, rydym yn newid ein swyddi’n dymhorol, gan geisio sicrhau cydbwysedd rhwng anghenion a bywoliaeth briodol. Y cysyniad yw ein bod yn helpu’r blaned yn ogystal â’r gweithwyr wrth i ni weithio – rhywbeth a welir yn aml a chyson iawn yn ein hoes fodern ni heddiw.

Rydym yn chwilio am weithwyr newydd o hyd. Wedi dweud hynny, mae’n rhaid i ni fod yn siwr ein bod i gyd yn gweithio’n gydweithredol a bod ein datblygiad wedi adlewyrchu’r anawsterau cysylltiedig â datblygiad gwirioneddol gydweithredol. Mae bod yn gr?p bychan yn golygu ein bod i gyd yn ymddiried yn ein gilydd a gwybod bod pawb arall yn hanfodol gan ein bod wedi’n hynysu’n ddaearyddol yn aml iawn, gydag ymlediad y gweithwyr ledled y wlad yn araf. Ein teimlad ni ers y dechrau yw ei bod yn well datblygu’n araf na gwneud camgymeriadau ac fe adlewyrchir hyn yn ein gwaith datblygu yn Ffynone.

Mae graddfa’r fenter newydd hon yn fwy na’n busnes cyfun cyfredol ac, o’r herwydd, bydd raid i ni fod yn ofalus wrth ddatblygu. Mae’r baich ariannol y gallai ei roi arnom yn un yr ydym yn ymwybodol bod raid i ni gyllidebu’n ofalus ar ei gyfer. Wedi dweud hynny, ceir cyfle gwych hefyd o wneud pethau’n iawn. Felly, fe all ymddangos yn araf i rai pobl ond mae’n achos clasurol o’r dilema mae’r rhan fwyaf o’r byd yn ei wynebu; hynny yw, pe bai gennym fwy o gyfalaf, fe allem fuddsoddi mewn is-strwythur a fyddai’n rhoi’r cyfalaf a fuddsoddwyd yn ei ôl i ni yn fuan iawn.

Rydym wedi cymysgu cyfalaf a llafur erioed, i godi pobl a fyddai wedi bod mewn merddwr yn unigol allan o un sefyllfa ariannol i un well, gan ein gwella Ni Ein Hunain a’r Ddaear yr un pryd gobeithio.

Plannu coed yw craidd ein busnes erioed, a chasglu hadau coed, gan fod natur y gwaith yn galluogi’r cwmni cydweithredol i greu’r cyllid sydd ei angen i gyllido meysydd datblygu newydd. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi buddsoddi llawer mewn offer prosesu. Er mwyn ychwanegu gwerth at y coed a dorrwyd, mae gennym brosesydd coed tân yn awr, peiriant priciau tân ac offer i bwyntio a philio pyst ffens. Dylai hyn ein galluogi i wneud defnydd da o’r coed a dorrir yn Ffynone. Fodd bynnag, fe hoffem brynu melin lifio pe baem yn gallu fforddio hynny. Byddai hyn yn rhoi cyfle i ni ychwanegu gwerth at y boncyffion mwy.
Os oes gennych ddiddordeb yn ein prosiectau, mae croeso i chi gysylltu â ni neu, os oes gennych ddiddordeb yn unrhyw rai o’n gwasanaethau, mae croeso i chi ffonio i holi ein prisiau.