Growing Heart | Calon Yn Tyfu

Cartref

Croeso

Rydym yn gwmni cydweithredol bychan, heb fod yn gwneud elw, wedi’i leoli yng Ngorllewin Cymru ac wedi’i sefydlu ers 1996, gyda’r bwriad cyffredinol o ddiwallu anghenion sylfaenol ein haelodau a’r gymuned yn gyffredinol. Yn y gorffennol, rydym wedi osgoi pob math o gyhoeddusrwydd, gan ein bod wedi bod yn ddigon prysur. Nod y wefan hon yn awr yw rhoi gwybod am yr hyn rydym yn ei wneud, ac ychydig am ein cynlluniau ar gyfer y dyfodol.

Ein bwriad i ddechrau oedd diwallu anghenion sylfaenol, ond nid yw hyn wedi bod mor hawdd ag y mae’n swnio. Fe wnaed penderfyniad i ddechrau gyda bwyd a thanwydd, a buan iawn y daethom ar draws problemau’n seiliedig ar ein diffyg cyfalaf ar gyfer offer, cludiant a pheiriannau etc., a phroblemau cysylltiedig â graddfa. Gwnaeth hyn i ni sylweddoli y byddai’n rhaid i ni weithredu ar raddfa briodol i dalu am y costau buddsoddi os oeddem am ddiwallu anghenion ein haelodau, a byddai hynny wedyn yn ein galluogi i sicrhau cyflenwad da i’r gymuned leol hefyd.

Er mwyn ennill arian ar gyfer y buddsoddiad oedd ei angen, dyma sefydlu ein hunain fel contractwyr coedwigoedd yn cwblhau tasgau teneuo bychain, fel ein bod yn gallu defnyddio’r coed yn goed tân, ond, yn bennaf, plannu coed, ar gyfer cwmnïau coedwigol mawr, a chasglu hadau coed, ar gyfer y diwydiant meithrin coed, fel ein bod yn gallu talu cyflogau ac ennill arian ychwanegol i’r coffrau cydweithredol i gyllido datblygiad mewn meysydd eraill. Mae hyn wedi parhau’n fodel ar gyfer ein busnes ers hynny. Bellach rydym wedi plannu mwy na 2 filiwn o goed, coed caled brodorol yn bennaf, ac wedi casglu hadau coed ledled Cymru ac arfordir deheuol Lloegr. Rydym yn gobeithio ehangu’r gwaith casglu i gynnwys yr Alban ac rydym yn chwilio ar hyn o bryd am bobl i gasglu yn yr ardal honno.

Defnyddiwyd yr incwm hwn gennym i fuddsoddi mewn offer amrywiol, yn cynnwys peiriant garddwriaethol masnachol a thractorau, a nawr rydym yn gallu cyflenwi ar raddfa fasnachol goed tân, priciau tân a ffensys, a chynhyrchu ein siedr, ein sudd afal a’n llysiau organig ardystiedig ein hunain.

Denodd y gweithgarwch uchod i gyd sylw anochel ac, ym mis Medi 2006, cyflwynwyd grant Cyd Coed o ychydig dros £500,000 i ni, ac fe’i defnyddiwyd gennym i brynu dau goetir, “Ffynone a Chilgwyn”, sydd drws nesaf i’n canolfan bresennol ar fferm Henparcau.

Ein bwriad yw datblygu ein hethos ymhellach, gan greu coetir cymunedol, yn unol â bwriad Cyd Coed, sef “coed i bawb”, ble rydym yn gobeithio datblygu amrywiaeth o weithgarwch er budd y gymuned ehangach. Cliciwch ar dudalen Ffynone i ddarllen mwy.